Esteu aquí

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

1.- Aplicació

Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes que s'imparteixen a Forum 2001, S.L. (Des d'ara, Forum Empresa).

2.- Requisits d'admissió

Els candidats que vulguin sol·licitar la seva admissió han de seguir el següent procés:

1.- Introduir les seves dades en el formulari que consta a la pàgina web de Forum Empresa.

2.- Enviar el formulari a Forum Empresa.

En enviar el formulari, automàticament rebrà una confirmació de la recepció de la inscripció.

En funció de les circumstàncies de cada curs, es comunicarà per escrit al candidat la seva admissió.

3.- Reserva de plaça

Un cop admès el candidat, haurà de formalitzar la reserva de plaça mitjançant el pagament d'una part o de la totalitat de la matrícula, en els termes que Forum Empresa estableixi.

Aquest import s'ha de fer efectiu en els dies posteriors a la data d'admissió que Forum Empresa assenyali.

En cas que no es realitzi aquest pagament en el termini establert, Forum Empresa es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre candidat i per tant deixar sense efecte la reserva de la plaça efectuada pel candidat.

 

4.- Descomptes

Els participants amb una matrícula que sigui susceptible de rebre un descompte, ho hauran d'acreditar en fer la reserva de plaça o abans de formalitzar la matrícula; en cap cas s'aplicaran els descomptes una vegada aquesta s'hagi fet efectiva.

5.- Matrícula

L'import total de la matrícula s'ha de fer efectiu abans de l'inici del programa.
En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i els imports abonats.

6.- Anul·lacions de matrícula

6.1.- Renúncia voluntària a la matrícula per part de l'estudiant.

En cas de renúncia, caldrà fer prèviament una comunicació per escrit dirigida a Forum Empresa.

a.- Si aquesta es produeix fins a 72 hores de l'inici del programa, es reemborsarà el 100% de l'import de la matrícula.

b.- Si aquesta es produeix fins a 24 hores de l'inici del programa, es reemborsarà el 50% de l'import de la matrícula.

c.- Si la baixa es fa el mateix dia d'inici del curs o en una data posterior, no correspondrà cap reemborsament.

 

6.2.- Anul·lació d'ofici de matrícula:

Forum Empresa podrà procedir a l'anul·lació d'ofici de la matrícula en els casos següents:

a.- Per impagament dins dels terminis establerts.

b.- Per falsedat o irregularitats en les dades facilitades per l'accés i / o l'admissió.

c.- Per falta d'entrega de la documentació requerida en els terminis indicats.
d.- Per qualsevol conducta que vagi en contra del codi ètic de Forum Empresa, com comportaments, expressions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones, així com en l'entorn i els espais de la institució. L'anul·lació d'ofici no comporta en cap cas la devolució dels imports abonats.

6.3.- Anul·lacions de programes

Forum Empresa es reserva el dret a suspendre un programa fins a 24 hores abans de l'inici, sense que tingui cap altra obligació de tornar les quantitats satisfetes en concepte de matrícula i / o reserva de plaça.

Forum Empresa comunicarà als participants inscrits, amb la màxima antelació possible, com a màxim 24 hores abans de l'inici del programa, qualsevol endarreriment o cancel·lació. En cas d'endarreriment, el participant podrà acceptar les noves dates o bé sol·licitar l'anul·lació de la matrícula i el reemborsament de les quantitats abonades.

 

7.- Superació

Per obtenir el certificat s'hauran de superar les proves corresponents, així com presentar i aprovar els treballs sol·licitats.

En el cas dels programes presencials i semipresencials, també serà un requisit imprescindible assistir a un mínim del 75% de les sessions lectives del conjunt del programa.

8.- Emissió de certificats

El primer certificat de matrícula o superació emès per Forum Empresa serà gratuït. El termini de lliurament del certificat de participació serà de 15 dies hàbils.

Qualsevol certificat que se sol·liciti amb posterioritat i fora de l'estàndard establert, o cada còpia addicional de certificat tindrà el cost que determini Forum Empresa.

L'expedició de qualsevol certificat està condicionada a estar al corrent dels pagaments que corresponguin al programa cursat, així com al lliurament de la documentació acadèmica requerida per poder iniciar el programa.

9.- Resolució de controvèrsies

Les presents condicions generals i la resta de textos legals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les dues parts i que, per tant, seran l'única llei aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies, discrepàncies, incidències o reclamacions resultants directament o indirectament de la interpretació, compliment o incompliment, execució, resolució o nul·litat d'aquestes condicions generals i dels altres textos legals, ambdues parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció i competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor i usuari, sempre que estigui ubicat en territori espanyol i actuï com a consumidor i usuari.

En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, Espanya.

Data darrera actualització: 29 d’octubre de 2020