Esteu aquí

A.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

1.- La política de protecció de dades

La present política de protecció de dades és aplicable a tots els tractaments de dades personals que duu a terme el responsable, tant a través del web www.forum2001.es com per a la resta dels tractaments.

Per això, abans de facilitar-nos dades de caràcter personal, és imprescindible que conegui la nostra política de protecció de dades.

L'usuari declara haver estat informat d'aquesta política de protecció de dades personals, acceptant el tractament de les dades personals per part del responsable amb les finalitats descrites en la mateixa.

La normativa aplicable és la següent:

a.- RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en els països de la UE.

b.- LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals.

c.- LSSI: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

2.- La identitat del responsable

El responsable del tractament de les seves dades personals és FORUM 2001, S.L., amb CIF B25251166, domicili a Lleida, Avinguda Blondel, 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671, correu electrònic forum2001@forum2001.es, inscrit en el Registre Mercantil de Lleida, tom 31, foli 165, full número L-550.

 

3.- Els tractaments de dades personals

A continuació es descriuen els tractaments de dades personals que realitzem com a responsables:

Clients

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament: Establir i executar la relació jurídica relacionada amb els serveis o productes contractats, el compliment de les obligacions legals, comptables, fiscals i totes aquelles relacionades o vinculades amb la relació jurídica establerta, respondre els seus dubtes o preguntes i per a la gestió, control, administració, ampliació, execució, i millora de la relació.

La legitimació del tractament: L'execució d'un contracte i el consentiment, per al supòsit del tractament amb finalitats publicitàries.

Les dades demanades: Nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, NIF.

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

e.- Mailchimp: Per gestionar aquest servei de newsletter utilitzem els serveis de MailChimp, proveïdor de serveis de màrqueting per correu electrònic. En el següent enllaç pots accedir a la seva política de privacitat: https://mailchimp.com/legal/

Les dades personals dels subscriptors al newsletter estan allotjats en els servidors de MailChimp, a través d'un accés segur al web de MailChimp, de manera que en prestar consentiment per rebre newsletters, quedes informat que MailChimp és propietat de l'empresa The Rocket Science Group , LLC, situada als EUA, amb domicili a 675 Ponce de Leon Au NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, i acollida al EU Privacy Shield.

Respecte dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d'informació de l'article 13 del RGPD, pot consultar la següent pàgina web: www.forum2001.es

Cessió de drets d'imatge

El responsable informa al client i /o assistent que durant el transcurs de la relació entre les dues parts, pot tenir interès a realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals, inclosa la captació del nom i cognoms, la imatge i / o la veu, de manera col·lectiva o individual, ja sigui mitjançant el personal propi del responsable o de tercers autoritzats i és pel que li sol·licitem el seu consentiment exprés per a això.

El client i/o assistent de conformitat amb la Llei 1/1982 (1982.05.05), amb la formalització de la inscripció i/o la matrícula presta el seu consentiment exprés, que en tot moment podrà revocar, autoritzant a l'organització per que pugui:

a.- Copsar la seva imatge (incloent imatge i veu, el nom i cognoms,) a través de qualsevol format i o sistema fotogràfic, audiovisual i/o sonor.

b.- Cedir de forma gratuïta i indefinida al responsable, els drets d'imatge de les fotografies, enregistraments audiovisual, entrevistes i/o reportatges, en les que aparegui, ja sigui individual o conjuntament.

c.- Utilitzar el referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, per si mateix i/o a través de tercers als quals puguin cedir-los, ja sigui individualment o conjuntament, de manera íntegra o parcial, amb fins divulgatius i informatius en el marc de les activitats del responsable.

El client i/o assistent entén i accepta que la cessió dels drets d'imatge derivada del registre fotogràfic i/o audiovisual citat:

a.- Es refereix a la totalitat d'usos que puguin donar-se a aquest enregistrament, incloent expressament els comercials, a través de qualsevol mitjà o canal de comunicació actual o futur que decideixi al seu criteri el responsable.

b.- No té limitació geogràfica, ni temporal de cap tipus amb el que es mantindrà vigent, fins i tot un cop finalitzada la relació entre ambdues parts, llevat que expressament es revoqui per escrit i així es notifiqui a l'organització.

c.- Té caràcter gratuït, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa i ús d'aquestes imatges fotogràfiques o vídeos per part del responsable en els termes i condicions establerts en la present clàusula.

d.- Els suports, actius publicitaris i promocionals, en els quals pugui aparèixer la imatge i/o veu del client, ja sigui individual o col·lectivament, són i seran propietat del responsable.

Tot això amb l'única excepció d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

D'altra banda, el responsable informa que la filmació gràfica i/o audiovisual referida, només serà utilitzada en els termes establerts en la present clàusula.

En aquest sentit, qualsevol tercer a qui sigui cedit el material gràfic i/o audiovisual, que infringeixi els termes del que aquí s'estableix, respondrà de tota mena d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de les possibles reclamacions que puguin efectuar el client, per negligència , i/o mal ús, que atempti contra la integritat, dignitat, honor i imatge dels mateixos.

Per tant, s'eximeix de qualsevol responsabilitat al responsable de qualsevol tipus d'ús que pugui realitzar un tercer aliè a la mateixa, contrari o diferent als termes expressats en aquesta clàusula.

Per això mitjançant la present declaració el client i/o assistent manifesta la seva renúncia expressa a qualsevol reclamació, denúncia o demanda dirigida contra el responsable derivada de l'ús de la imatge i/o veu de conformitat amb l'autorització concedida, tant durant la relació establerta com en finalitzar la mateixa per qualsevol causa, podent en qualsevol moment revocar el consentiment prestat.

Contactes mitjançant el formulari del web

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament: l'atenció de les consultes i sol·licituds de contacte de l'usuari rebudes a través del web, la gestió del servei sol·licitat i donar resposta a les mateixes.

La legitimació del tractament: el consentiment prestat per l'usuari al responsable marcant amb un clic la casella corresponent.

Les dades demanades: el nom, telèfon, correu electrònic, consulta, adreça IP, sistema operatiu i durada de la visita

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

 

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

 

Respecte dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades ia revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d'informació de l'article 13 del RGPD, pot consultar la següent pàgina web: www.forum2001.es

 

6.- POLITICA DE COOKIES

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4º,  C.P. 25002, telèfon 973280671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament:

a.- Cookies propies: Són les creades o gestionades pel responsable.

En aquest lloc web utilitzem cookies pròpies amb les següents finalitats:

• Tècniques: Et permeten navegar en el nostre lloc web i utilitzar les diferents opcions o serveis que té. Amb elles podem, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar-te durant la sessió, donar-te accés a parts d'accés restringit, i utilitzar elements de seguretat durant la teva navegació.

• Personalització: Et permeten especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals del lloc web. Per exemple, definir l'idioma, el fons de pantalla, les seccions marcades com a favorites, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix al servei, etc.

• Anàlisi: Ens permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels diferents usuaris al nostre lloc web per a introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades sobre l'ús de productes i / o serveis al nostre lloc web.

b.- Cookies de tercers: Les administrades per prestadors de serveis tècnics, d'anàlisi, de xarxes socials, de personalització, de publicitat i de publicitat comportamental aliens al responsable.

A continuació es detallen tant els tercers que poden configurar i accedir a Cookies del seu equip com les finalitats amb què és utilitzada la informació que emmagatzemen:

  • Tècniques: Et permeten navegar a través del nostre lloc web, plataforma o aplicació utilitzant les diferents opcions o serveis que t'oferim com, per exemple, visualitzar vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
  • Personalització: Et permeten personalitzar algunes característiques del nostre lloc web (per exemple, el teu idioma preferit, el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina, si vols que estigui activat el filtre SafeSearch de Google, el navegador mitjançant el qual accedeixes o les opcions de volum en la visualització de vídeos).
  • Anàlisi: Ens permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels diferents usuaris al nostre lloc web per a introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades sobre l'ús de productes i / o serveis al nostre lloc web.
  • Publicitat: Ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos en el nostre lloc web, aplicació o plataforma en base a criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
  • Publicitat comportamental: Emmagatzemen informació sobre el comportament dels usuaris obtinguda a través dels seus hàbits de navegació. Aquestes dades ens permeten desenvolupar un perfil específic i mostrar publicitat en funció dels teus gustos i interessos.

La legitimació del tractament: el consentiment prestat per l’usuari al navegar, modificar o rebutjar les cookies.

Les cookies utilitzades:

  • _ga (2 anys): Es fa servir per distingir els usuaris. Es fa servir per distingir els usuaris. S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta galeta es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Inclou un símbol que es pot utilitzar per recuperar un ID de client del servei de ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un identificador del servei de ID de client d'AMP. Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat teus comptes de Google Analytics i Google Ads, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, llevat que la desactiveu.
  • _gid (24 hores): Es fa servir per distingir els usuaris. Es fa servir per distingir els usuaris. S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta galeta es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Inclou un símbol que es pot utilitzar per recuperar un ID de client del servei de ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un identificador del servei de ID de client d'AMP. Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat teus comptes de Google Analytics i Google Ads, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, llevat que la desactiveu.
  • _gat (1 minut): Es fa servir per distingir els usuaris. Es fa servir per distingir els usuaris. S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta galeta es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Inclou un símbol que es pot utilitzar per recuperar un ID de client del servei de ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un identificador del servei de ID de client d'AMP. Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat teus comptes de Google Analytics i Google Ads, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, llevat que la desactiveu.
  • AMP_TOKEN (30 segons a 1 any): Es fa servir per distingir els usuaris. Es fa servir per distingir els usuaris. S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta galeta es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Inclou un símbol que es pot utilitzar per recuperar un ID de client del servei de ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un identificador del servei de ID de client d'AMP. Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat teus comptes de Google Analytics i Google Ads, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, llevat que la desactiveu.
  • _gac_ <property-id> (90 dies): Es fa servir per distingir els usuaris. Es fa servir per distingir els usuaris. S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta galeta es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Inclou un símbol que es pot utilitzar per recuperar un ID de client del servei de ID de client d'AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un identificador del servei de ID de client d'AMP. Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Si has vinculat teus comptes de Google Analytics i Google Ads, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta galeta, llevat que la desactiveu.

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

Elaboració de perfiles: Si consents l'ús de la informació obtinguda a través de les galetes per a fins de publicitat comportamental, es controlarà la teva navegació per mostrar publicitat basada en els teus interessos a partir d'un perfil elaborat sobre la base de la dita navegació.

Respecto dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la web www.agpd.es.

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 del RGPD, pot consultar-la en la següent pàgina web: www.forum2001.es

Proveïdors

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament: Establir i executar la relació jurídica relacionada amb els serveis o productes contractats, el compliment de les obligacions legals, comptables, fiscals i totes aquelles relacionades o vinculades amb la relació jurídica establerta, respondre els seus dubtes o preguntes i per a la gestió, control, administració, ampliació, execució, i millora de la relació.

La legitimació del tractament: L'execució d'un contracte i el consentiment, per al supòsit del tractament amb finalitats publicitàries.

Les dades demanades: Nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, NIF.

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

Respecte dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d'informació de l'article 13 del RGPD, pot consultar la següent pàgina web: www.forum2001.es

Xarxes Socials
Els comptes corporatives de les xarxes socials del responsable són les següents:

1.- Facebook: https://www.facebook.com/Forum-Empresa-178639652184038/?modal=followers&notif_id=1556793343903242&notif_t=page_follow&ref=notif
2.- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/forum-empresa-b3417778/

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament: alta i seguiment dels comptes corporatius de les Xarxes Socials

La legitimació del tractament: el consentiment prestat per l'usuari al registrar-se en la xarxa social

Les dades demanades: les dades personals que facilita o habilita a les xarxes socials en esdevenir seguidor de les mateixes, com ara nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

Respecte dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d'informació de l'article 13 del RGPD, pot consultar la següent pàgina web: www.forum2001.es

Recursos humans

Identitat del responsable: FORUM 2001, S.L. amb domicili a Lleida, Av. Blondel, número 21, 4t, C.P. 25002, telèfon 973.280.671 i correu electrònic forum2001@forum2001.es

La finalitat del tractament: Gestió de la relació laboral amb els empleats.

La legitimació del tractament: L'execució d'un contracte.

Les dades demanades: Nom, dni, núm seguretat social, adreça, correu electrònic, telèfon/mòbil, estat civil, data i lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, percentatge minusvalidesa, compte bancari, professió, experiència, formació i aptituds.

Els destinataris: En general el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l'interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l'interessat.

c.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l'interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits un contracte d'encarregat de tractament.

Respecte dels terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Drets: L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se al tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l'interessat, indicant la petició o dret que exercita.

L'interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d'informació de l'article 13 del RGPD, pot consultar la següent pàgina web: www.forum2001.es

4.- Mesures de seguretat
El responsable ha implementat les mesures tècniques i organitzatives oportunes per garantir un nivell de seguretat adequat, així com per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat de les dades facilitades per l'usuari.

5.- Qualitat i actualització de les dades personals

L'informem que és obligatori que ens faciliti les dades personals que li demanem, ja que la conseqüència de no fer-ho és que no puguem tractar les seves dades personals.

L'usuari s'obliga a més al fet que les dades que facilita al responsable siguin actuals, reals i veritables i per tant a comunicar al responsable qualsevol actualització o modificació dels mateixos.

Si l'usuari comunica dades personals d'un tercer, s'obliga prèviament a informar-lo en els termes dels articles 13 i 14 del RGPD, a obtenir el seu consentiment previ, exprés i per escrit i a tractar les dades per a les finalitats autoritzades pel tercer.

L'Usuari és l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici que causi al responsable o a tercers pel tractament de dades personals d'una tercera persona, o els seus propis quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades, excessives o no pertinents.

6.- Menors d'edat

Els continguts d'aquest web estan dirigits a persones majors d'edat, de manera que les persones menors de 18 anys no tenen permès facilitar dades personals.

7.- Modificació de la Política de Protecció de dades

El responsable podrà actualitzar o modificar en qualsevol moment la política de protecció de dades, d'acord amb la legislació aplicable, les novetats jurisprudencials o la pràctica empresarial, publicant la modificació de la mateixa en aquest lloc web.

 

B.- CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

1.- Aplicació

Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes que s'imparteixen a Forum 2001, S.L. (Des d'ara, Forum Empresa).

2.- Requisits d'admissió

Els candidats que vulguin sol·licitar la seva admissió han de seguir el següent procés:

1.- Introduir les seves dades en el formulari que consta a la pàgina web de Forum Empresa.

2.- Enviar el formulari a Forum Empresa.

En enviar el formulari, automàticament rebrà una confirmació de la recepció de la inscripció.

En funció de les circumstàncies de cada curs, es comunicarà per escrit al candidat la seva admissió.

3.- Reserva de plaça

Un cop admès el candidat, haurà de formalitzar la reserva de plaça mitjançant el pagament d'una part o de la totalitat de la matrícula, en els termes que Forum Empresa estableixi.

Aquest import s'ha de fer efectiu en els dies posteriors a la data d'admissió que Forum Empresa assenyali.

En cas que no es realitzi aquest pagament en el termini establert, Forum Empresa es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre candidat i per tant deixar sense efecte la reserva de la plaça efectuada pel candidat.

4.- Descomptes

Els participants amb una matrícula que sigui susceptible de rebre un descompte, ho hauran d'acreditar en fer la reserva de plaça o abans de formalitzar la matrícula; en cap cas s'aplicaran els descomptes una vegada aquesta s'hagi fet efectiva.

5.- Matrícula

L'import total de la matrícula s'ha de fer efectiu abans de l'inici del programa.
En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i els imports abonats.

6.- Anul·lacions de matrícula

6.1.- Renúncia voluntària a la matrícula per part de l'estudiant.

En cas de renúncia, caldrà fer prèviament una comunicació per escrit dirigida a Forum Empresa.

a.- Si aquesta es produeix fins a 72 hores de l'inici del programa, es reemborsarà el 100% de l'import de la matrícula.

b.- Si aquesta es produeix fins a 24 hores de l'inici del programa, es reemborsarà el 50% de l'import de la matrícula.

c.- Si la baixa es fa el mateix dia d'inici del curs o en una data posterior, no correspondrà cap reemborsament.

 

6.2.- Anul·lació d'ofici de matrícula:

Forum Empresa podrà procedir a l'anul·lació d'ofici de la matrícula en els casos següents:

a.- Per impagament dins dels terminis establerts.

b.- Per falsedat o irregularitats en les dades facilitades per l'accés i / o l'admissió.

c.- Per falta d'entrega de la documentació requerida en els terminis indicats.

d.- Per qualsevol conducta que vagi en contra del codi ètic de Forum Empresa, com comportaments, expressions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones, així com en l'entorn i els espais de la institució. L'anul·lació d'ofici no comporta en cap cas la devolució dels imports abonats.

6.3.- Anul·lacions de programes

Forum Empresa es reserva el dret a suspendre un programa fins a 24 hores abans de l'inici, sense que tingui cap altra obligació de tornar les quantitats satisfetes en concepte de matrícula i / o reserva de plaça.

Forum Empresa comunicarà als participants inscrits, amb la màxima antelació possible, com a màxim 24 hores abans de l'inici del programa, qualsevol endarreriment o cancel·lació. En cas d'endarreriment, el participant podrà acceptar les noves dates o bé sol·licitar l'anul·lació de la matrícula i el reemborsament de les quantitats abonades.

 

7.- Superació

Per obtenir el certificat s'hauran de superar les proves corresponents, així com presentar i aprovar els treballs sol·licitats.

En el cas dels programes presencials i semipresencials, també serà un requisit imprescindible assistir a un mínim del 75% de les sessions lectives del conjunt del programa.

8.- Emissió de certificats

El primer certificat de matrícula o superació emès per Forum Empresa serà gratuït. El termini de lliurament del certificat de participació serà de 15 dies hàbils.

Qualsevol certificat que se sol·liciti amb posterioritat i fora de l'estàndard establert, o cada còpia addicional de certificat tindrà el cost que determini Forum Empresa.

L'expedició de qualsevol certificat està condicionada a estar al corrent dels pagaments que corresponguin al programa cursat, així com al lliurament de la documentació acadèmica requerida per poder iniciar el programa.

9.- Resolució de controvèrsies

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la interpretació d'aquest document se sotmetrà a la llei espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.