Esteu aquí

TANCAMENT DE COMPTES 2019

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16h. a 19h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Objectius

Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2019, repassant les qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes Anuals de 2018, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre Societats.

Continguts

Impost sobre Societats. Tancament 2019

Possibles modificacions tributàries per l’any 2020 en l’IS

 • La limitació de la exempció dels dividends i plusvàlues de cartera.
 • Tributació mínima.
 • Tipus de gravamen reduït.
 • Modificacions del règim SOCIMI i SICAV
 • Transparència fiscal internacional.  

Aspectes fonamentals de la liquidació de l’IS

 • Concepte d’activitat econòmica i entitat patrimonial.
 • Reversió de despeses no deduïbles.
 • Amortitzacions. Aspectes fiscals i comptables.
 • L’ampliació dels deterioraments d’actius no deduïbles:
  •  La supressió de la deduïbilitat del deteriorament de l’immobilitzat material i les inversions immobiliàries. La seva reversió.  
  • La supervivència del deteriorament d’existències i insolvències.        
 • La reversió automàtica i anual del deteriorament de cartera. Aspectes controvertits. El encaix d’aquesta mesura amb el principi de capacitat econòmica. Impugnació de la declaració.
 • Provisions. Despeses a llarg termini del personal.
 • L’ampliació del llistat de despeses no deduïbles:
  • La particularitat de la retribució d’administradors desprès de la sentència del Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2018.
  • Despeses d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic.
  • L’especial problemàtica dels interessos de demora de les actes d’Inspecció.
 • La limitació en la compensació de les BINS i les deduccions per doble imposició. La controvèrsia generada pel TEAC.
 • La reserva de capitalització i anivellament. Última doctrina sobre el concepte de reserva legal.
 • Les limitacions a la deduïbilitat de la despesa financera. Tractament dels préstecs participatius intragrup.
 • Exempció per a eliminar la doble imposició. El règim d’exempció de les plusvàlues derivades de la venda de cartera contingut a l’article 21 de la LIS.
 • Limitacions a l’aplicació del règim d’exempció sobre les rendes positives derivades de la transmissió de cartera que té origen en una operació de reestructuració.
 • La no deduïbilitat de les pèrdues aflorades amb motiu de la transmissió de participacions en entitats.
 • Tipus de gravamen.
 • Repàs de les deduccions.
 • Les noves facultats de comprovació de l’Administració contingudes en l’article relatiu a BINS i partides amb origen en exercicis prescrits.
 • Repàs als principals aspectes regulats en el règim transitori de la nova LIS.

Aspectes a considerar a finals d’any en l’IRPF i l’IP. Escenari 2020

 • La possible recuperació dels projectes de Llei caiguts en l’anterior legislatura i si incidència en l’increment de les tarifes de la base general i de l’estalvi. Increment de la tarifa de l’IP.
 • Integració i compensació de l’IRPF.
 • Increment de patrimoni exempts en l’IRPF.
 • Altres mesures previstes pel 2020.

Impost sobre actius no productius

 • Última doctrina de l’administració tributària catalana
Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n no abonat)
Ponents
Xavier Ragué

Inscríu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris