Esteu aquí

TANCAMENT DE COMPTES 2018

21 novembre 2018

Duració de 3 hores

De 16h. a 19h.

Centre Cultural Ibercaja Lleida. Sala d'Actes. Rambla Ferran, 38, 3a. planta · 25007 Lleida

Objectius

Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2018, repassant les qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes Anuals de 2017, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre Societats.

Continguts

IMPOST SOBRE SOCIETATS. TANCAMENT 2018

Mesures contingudes en els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019. Incidència en l'any 2018

- Tipus de gravamen mínim. Establiment d'un tipus mínim del 15% sobre la base imposable positiva (18% per a bancs i empreses d'explotació d'hidrocarburs).

- Tipus de gravamen reduït del 23% per a empreses que facturin menys de 1 MM/€.

- Reducció de l'exempció de dividends i plusvàlues de font estrangera en un 5%, "en concepte de despeses no deduïbles en l'Impost, de gestió de la participació que manté la matriu a la filial, com preveu i permet la Directiva matriu-filial".

Aspectes fonamentals de la liquidació de l'IS

- Concepte d'activitat econòmica i entitat patrimonial.

- Reversió de despeses no deduïbles.

- Amortitzacions. L'amortització del fons de comerç. Aspectes fiscals i comptables.

- L'ampliació dels deterioraments d'actius no deduïbles:

o La supressió de la deduïbilitat del deteriorament de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries. La seva reversió.

o La supervivència del deteriorament d'existències i insolvències.

- La reversió automàtica i anual del deteriorament de cartera. Aspectes controvertits. L'encaix d'aquesta mesura amb el principi de capacitat econòmica. Impugnació de la declaració

- Provisions. Despeses a llarg termini del personal.

- L'ampliació de la llista de despeses no deduïbles:

o La particularitat de la retribució d'administradors després de la sentència del Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2018.

o Despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic.

o L'especial problemàtica dels interessos de demora de les actes d'Inspecció.

- La limitació en la compensació de les BINS i les deduccions per doble imposició. La controvèrsia generada pel TEAC.

- La reserva de capitalització i anivellament.

- Les limitacions a la deduïbilitat de la despesa financera. Tractament dels préstecs participatius intragrup.

- Exempció per eliminar la doble imposició. El règim d'exempció de les plusvàlues derivades de la venda de cartera contingut en l'article 21 de la LIS.

- Limitacions a l'aplicació del règim d'exempció sobre les rendes positives derivades de la transmissió de cartera que té origen en una operació de reestructuració.

- La no deduïbilitat de les pèrdues aflorades amb motiu de la transmissió de participacions en entitats.

- Tipus de gravamen.

- Repàs de les deduccions.

- Les noves facultats de comprovació de l'Administració contingudes en l'article relatiu a BINS i partides amb origen en exercicis prescrits.

- Repàs als principals aspectes regulats en el règim transitori de la nova LIS.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 2017

Mesures contingudes en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019. Incidència en l'any 2018

- Increment de la tarifa de la base general i de l'estalvi.

Repàs als aspectes fonamentals a considerar abans del tancament

- Plans de pensions.

- Règim transitori de coeficients d'abatiment amb la franquícia de 400.000 euros.

- Plusvàlues exemptes a condició de reinversió.

- La tributació de les plusvàlues a curt termini a la base de l'estalvi.

- Sistema d'integració i compensació de rendes.

- La permeabilitat del sistema de compensació a la base de l'estalvi.

- Saldos a compensar d'anys anteriors. Règim transitori.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

- Pròrroga al 2018.

- Escala i quota íntegra.

- Límit conjunt IRPF i IP.

- El nou criteri de valoració dels béns immobles. El valor de referència de mercat (2019).

- Modificació de la valoració de les assegurances de vida sense dret de rescat.

 

Col·labora:

Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n abonat)
Ponents
Xavier Ragué
Documents i enllaços relacionats

Inscríu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris