Esteu aquí

TANCAMENT DE COMPTES 2023 i NOVETATS FISCALS 2024

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16'00h. a 19'00h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació

OBJECTIUS

Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2023, repassant les qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes Anuals de, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre Societats.

Continguts

Impost sobre Societats. Tancament 2023

Novetats introduïdes que afecten l'any 2023.

 • Tipus de gravamen reduït del 23% per a empreses que facturin menys d'1MM/€.
 • Limitació en un 50% de la possibilitat de compensar pèrdues de les participades d' un grup de consolidació.

Aspectes fonamentals de la liquidació de l' IS

 • Les limitacions a la deduïbilitat de la despesa financera. L'exclusió el 2024 dels dividends com a part del benefici operatiu als efectes del càlcul del límit del 30%
 • Tractament dels préstecs participatius intragrup.
 • Retribució d' administradors. El Tribunal Suprem interpreta el concepte de liberalitat de manera diferent a la Inspecció
 • Amortitzacions. Aspectes fiscals i comptables.
 • Provisions. Despeses a llarg termini del personal. La deduïbilitat dels bonus plurianuals
 • Deterioraments d' actius no deduïbles.
 • La limitació en la compensació de les BINS i les deduccions per doble imposició. La controvèrsia superada generada pel TEAC.
 • La reserva de capitalització i anivellament.
 • Exempció per eliminar la doble imposició. El règim d' exempció de les plusvàlues derivades de la venda de cartera contingut a l' article 21 de la LIS. L' exclusió de les societats patrimonials
 • La no deduïbilitat de les pèrdues aflorades amb motiu de la transmissió de participacions en entitats.
 • Tipus de gravamen.
 • Repàs de les deduccions.
 • Les noves facultats de comprovació de l' Administració contingudes a l' article relatiu a BINS i partides amb origen en exercicis prescrits.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2023

Novetats que afecten l'any 2023

 • Interessos de demora abonats per l' Administració Tributària. Canvi de criteri contingut en la Sentència del TS de 12 de gener de 2023. Integració a la base general
 • Increment de la tarifa de la base de l' estalvi.
 • Dividends, interessos i plusvàlues.

Millores introduïdes per la Llei de Startups

 • Millores en el règim d'impatriats. La situació creada per la no aprovació del desenvolupament reglamentari i l' adaptació del model 149. Per als nòmades digitals, administradors amb participació del 100% i l' extensió del règim a cònjuge i fills.
 • Millora en el règim de les rendes del treball per als empleats de les Startups
 • Millores en la deducció en quota per inversió en societats de recent creació.
 • Carried interest en les entitats de capital risc.

Repàs als aspectes fonamentals a considerar abans del tancament

 • Sistema d' integració i compensació de rendes.

Impost sobre el Patrimoni i l' Impost sobre les grans fortunes

 • La impugnació de la declaració de l'IP de l'any 2021 i 2022. Escala i quota íntegra. La dispersió normativa
 • Límit conjunt IRPF i IP.
 • Valoració d' immobles. La incidència del valor de referència
 • Valoració dels valors cotitzats en borses estrangeres
 • Prevencions mínimes per preservar el règim de l' empresa familiar.
 • El nou Impost sobre les Grans Fortunes:
 • La impugnació davant el Tribunal Constitucional. Possible fallada el novembre de 2023
 • Coordinació amb l' IP
 • Solapament d' objecte de gravamen
 • Delimitació subjectiva
Tarifes
Abonats
Col·lectiu amb
Conveni
No Abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n no abonat)
Xavier Ragué
Documents i enllaços relacionats

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs.

Opcions de pagament

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps són obligatoris