Esteu aquí

TANCAMENT DE COMPTES 2017

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16h. a 19h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Objectius

Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2017, repassant les qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes Anuals de 2016, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre Societats.

Continguts

Impost sobre Societats 2017

Domicili social versus domicili fiscal

- Aspectes formals
- Implementació i conseqüències

Mesures aprovades a finals de 2016 amb incidència en el tancament de l'exercici 2017

- La limitació en la compensació de les BINS i les deduccions per doble imposició.
- L'amortització del fons de comerç. Aspectes fiscals i comptables.
- La reversió automàtica i anual del deteriorament de cartera. Aspectes controvertits. L'encaix d'aquesta mesura amb el principi de capacitat econòmica. Impugnació de la declaració
- La no deduïbilitat de les pèrdues aflorades amb motiu de la transmissió de participacions en entitats.
- Limitacions a l'aplicació del règim d'exempció sobre les rendes positives derivades de la transmissió de cartera que té origen en una operació de reestructuració.

Aspectes fonamentals de la liquidació de l'IS

- Concepte d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
- Reversió de despeses no deduïbles.
- Amortitzacions
- L'ampliació dels deterioraments d'actius no deduïbles:
      o La supressió de la deduïbilitat del deteriorament de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries. La seva reversió
      o La supervivència del deteriorament d'existències i insolvències.
- Provisions. Despeses a llarg termini del personal.
- L'ampliació de la llista de despeses no deduïbles:
     o La particularitat de la retribució d'administradors.
     o Despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic.
     o L'especial problemàtica dels interessos de demora de les actes d'Inspecció.
- La compensació de les BINS. La controvèrsia generada pel TEAC.
- La reserva de capitalització i anivellament.
- Les limitacions a la deduïbilitat de la despesa financera. Tractament dels préstecs participatius intragrup.
- Exempció per eliminar la doble imposició. El règim d'exempció de les plusvàlues derivades de la venda de cartera contingut en l'article 21 de la LIS.
- Tipus de gravamen.
- Repàs de les deduccions que se suprimeixen i que sobreviuen i el seu règim transitori.
- Les noves facultats de comprovació de l'Administració contingudes en l'article relatiu a BINS i partides amb origen en exercicis prescrits.
- Repàs als principals aspectes regulats en el règim transitori de la nova LIS.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2017

Repàs als aspectes fonamentals a considerar abans del tancament

- Plans de pensions
- Règim transitori de coeficients d'abatiment amb la franquícia de 400.000 euros.
- Plusvàlues exemptes a condició de reinversió.
- La tributació de les plusvàlues a curt termini a la base de l'estalvi.
- Sistema d'integració i compensació de rendes.
- La permeabilitat del sistema de compensació a la base de l'estalvi.
- Saldos a compensar d'anys anteriors. Règim transitori.

Impost sobre el Patrimoni

- Pròrroga al 2018
- Escala i quota íntegra.
- Límit conjunt IRPF i IP.

Conclusions de l'informe d'experts sobre finançament autonòmic emès al juliol de 2017

- Mesures propostes en l'àmbit de l'IRPF, IP, ISD i ITPAJD

 

Col·labora:

Tarifes
Abonants
Colectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n abonat)
Ponents
Xavier Ragué

Inscríu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris